محفاظ مدار الکترونیکی Murrelektronik مدل 0401000-41034-9000

محفاظت مدار الکترونیکی MICO، 4 کانال
ورودی: 24 ولت DC OUT: 24 ولت DC / 4-6-8-10 A

مشاوره و فروش